ძვირფასო მეგობრებო!

გთხოვთ მიიღოთ მონაწილეობა გამოკითხვაში და შეავსოთ ეს კითხვარი, რომელიც ემსახურება პაროდონტის დაავადების გავრცელების გამოვლენას საქართველოს მოსახლეობაში.

კითხვარი სულ 5 შეკითხვას მოიცავს და მხოლოდ რამდენიმე წამს წაგართმევთ მისი შევსება. გამოკითხვა ანონიმურია. გამოკითხვა ტარდება “ალბიუსის” პაროდონტოლოგიის საერთაშორისო სკოლის ინიციატივით.

რაც მეტი ადამიანი მიიღებს გამოკითხვაში მონაწილეობას, მით უფრო სრულყოფილი და ინფორმატიული იქნება მონაცემები. მიღებული შედეგი გვაჩვენებს თუ როგორ შეიძლება დაიგეგმოს ამ დაავადებების პროფილაქტიკა და მენეჯმენტი. ეს გამოკითხვა ძალიან მნიშვნელოვანია რადგან “ქრონიკული მძიმე ფორმის პაროდონტიტი” გავრცელების მიხედვით მე-6 ადგილზეა მსოფლიოში ქრონიკულ დაავადებებს შორის, რასაც კბილის დაკარგვამდე მივყავართ.

კითხვარი სულ 5 შეკითხვას მოიცავს და მხოლოდ რამდენიმე წამს წაგართმევთ მისი შევსება. გამოკითხვა ანონიმურია და ტარდება “ალბიუსის” პაროდონტოლოგიის საერთაშორისო სკოლის ინიციატივით.

წინასწარ გიხდით მადლობას დახმარებისა და თანაგდომისათვის!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.